Łódzki Związek Piłki Ręcznej, za zgodą Związku Piłki Ręcznej w Polsce, organizuje kurs trenerów piłki ręcznej na poziomie I EHF „RINCK” Convention (odpowiednik instruktora przed rokiem 2013), którego ukończenie umożliwi ubieganie się o wydanie licencji trenerskiej kategorii „C”.

Kurs będzie przeprowadzony w terminie: czerwiec – październik 2021 roku w Łodzi, w formie dwu lub trzydniowych (weekendowych) VI zjazdów. Planowany termin I-go zjazdu 4 – 6 czerwca 2021 r., terminy pozostałych zjazdów ustalone zostaną z uczestnikami kursu. Przeprowadzenie egzaminu końcowego planowane jest w październiku 2021 roku.

Chętnych zapraszamy do przesłania na adres Łódzkiego Związku: lodz@zprp.org.pl lub j.bonczak@lodzkizpr.pl wypełnionego załączonego zgłoszenia:

Wymagania dotyczące kandydatów:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie.
 2. Brak karalności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku ze współzawodnictwem sportowym oraz brak wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym Ministerstwa Sprawiedliwości.
 3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w zawodzie trenera.

Wymagana dokumentacja do złożenia podczas pierwszego I zjazdu:

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie na kurs instruktorów piłki ręcznej.
 2. Kopia świadectwa dokumentującego deklarowane wykształcenie (minimum średnie).
 3. Kopia dowodu osobistego.
 4. Podpisanie oświadczenia potwierdzającego zdrowotne możliwość udziału w kursie instruktorów piłki ręcznej.
 5. Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ZPRP.
 6. Kopia sądowego zaświadczenia o niekaralności.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 i 5 organizator dostarcza w pierwszym dniu kursu.

Absolwenci kursu otrzymują:

 • po zakończeniu zajęć – zaświadczenie ukończenia kursu trenerskiego w piłce ręcznej na poziomie I EHF „RINCK” Convention
  Zaświadczenie jest ważne przez 12 miesięcy.
 • po obronie pracy dyplomowej – certyfikat i legitymację uzyskania uprawnień trenerskich na poziomie I, umożliwiający wydanie licencji trenera kategorii C.

Kadra wykładowców:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lektorzy EHF, trenerzy klasy I i M.

Opłaty za kurs:  1 500 zł (możliwość rozłożenia na raty):
I rata – 1 000 zł, płatna po decyzji o zakwalifikowaniu na kurs w terminie I-go zjazdu,
II rata – 500 zł do 30.09.2021 r.

 • Opłata obejmuje koszty realizacji zajęć dydaktycznych, materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej, przeprowadzenia egzaminu, wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu trenera piłki ręcznej kategorii C w przypadku ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym, oraz po obronie pracy dyplomowej certyfikatu i legitymacji uzyskania uprawnień na poziomie I, umożliwiający wydanie licencji trenera kategorii C.

Z chwilą rozpoczęcia kursu, wszelkie roszczenia finansowe uczestników kursu nie będą uwzględniane.

Płatności należy dokonywać na:

Łódzki Związek Piłki Ręcznej
91-427 Łódź ul. Kamińskiego 7/9
Nr konta: 28 1050 1461 1000 0022 6381 0448

w tytule wpłaty wpisać: kurs trenerski; imię i nazwisko;

Wszelkich informacji udzielał będę podczas I zjazdu lub wcześniej pod adresami kontaktowymi:  tel. 696 016 267

e-mail: j.bonczak@lodzkizpr.pl

Plan I zjazdu otrzymacie Państwo po przesłaniu zgłoszenia.