Związek Piłki Ręcznej w Polsce jako pierwsza organizacja w obszarze zespołowych gier sportowych w Polsce zakończył proces legislacji kwalifikacji trenerskich w Polskiej Ramie Kwalifikacji i uzyskał prawo certyfikacji uprawnień trenerskich w Polsce zgodnie z Europejską Ramą Kwalifikacji.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce w roku 2019 (na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016, poz. 64) rozpoczął opis kwalifikacji trenerskich w piłce ręcznej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W trakcie kilkudziesięciu spotkań roboczych i setek godzin konsultacji z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE), ZPRP przygotował i wprowadził do systemu PRK trzy kwalifikacje trenerskie, odpowiadające odpowiednio aktualnym poziomom EHF Rinck Convention I (licencja „C”), II (licencja „B”) oraz III (licencja „A”). W Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK) odpowiadają one kolejno poziomom 4 PRK, 5 PRK oraz 7 PRK.

Co to jest Polska Rama Kwalifikacji?

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) to krajowa ramowa struktura kwalifikacji, która podzielona jest na osiem poziomów, podobnie jak w Europejskiej Ramie Kwalifikacji (ERK). Stanowi wspólny układ odniesienia dla ram kwalifikacji w poszczególnych krajach i umożliwia porównywanie kwalifikacji między nimi. Została opisana za pomocą tzw. efektów uczenia się, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, wymaganych dla kwalifikacji danego poziomu. Charakterystyki kolejnych poziomów PRK odzwierciedlają coraz wyższe wymagania w tych zakresach. Dla określania poziomu PRK nie ma znaczenia, czy wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się są osiągane w ramach zorganizowanej edukacji czy w inny sposób. Dokument opisujący wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie Polskiej Ramy Kwalifikacji można pobrać tutaj.

ZPRP jako pierwsza organizacja w obszarze zespołowych gier sportowych w Polsce zakończył proces legislacji kwalifikacji trenerskich w Polskiej Ramie Kwalifikacji, włączając następujące kwalifikacje rynkowe:

  • prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej (4 PRK),
  • planowanie i prowadzenie procesu treningowego w piłce ręcznej (5 PRK),
  • zarządzanie strategiczne zespołem ukierunkowane na osiąganie najwyższych celów sportowych w piłce ręcznej (7 PRK),

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – obwieszczenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 stycznia, 7 lutego i 14 lutego 2023 r.

Powyższe kwalifikacje rynkowe, odpowiadają aktualnym uprawnieniom trenerskim na poziomach EHF RC I, II oraz III.
Związek Piłki Ręcznej w Polsce, na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 lipca 2023 roku, uzyskał uprawnienia Instytucji Certyfikującej dla ww. kwalifikacji rynkowych. Status ten oznacza, że instruktorzy i trenerzy piłki ręcznej będą mogli przystąpić do walidacji swoich kwalifikacji trenerskich, na podstawie wydanych uprzednio licencji. Do walidacji będą mogły przystąpić również osoby, które uważają, że mają wiedzę niezbędną do uzyskania kwalifikacji trenerskich zgodnych z odpowiednim poziomem PRK.

Szczegóły dotyczące procesu walidacji zostaną opublikowane w kolejnym artykule.

Włączenie kwalifikacji trenerskich do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest spójne z międzynarodowymi standardami i regulacjami dotyczącymi przypisywania poziomów ram kwalifikacji. Wpisuje się również w proces mobilności kadry szkoleniowej w piłce ręcznej, zapewniając rozpoznawalność oraz transparentność w kraju i za granicą.