Związek Piłki Ręcznej w Polsce po raz pierwszy w historii otrzymał środki z programu Erasmus + Sport, w ramach realizacji zdecentralizowanych działań (KA182) – Mobilności pracowników w dziedzinie sportu (mobilności kadry sportowej). Środki finansowe zostaną przeznaczone na szkolenie trenerów (staże trenerskie) i rozwój organizacji sportowej.

Głównym celem programu jest rozwój organizacji i instytucji: udział w krótkookresowych obserwacjach pracy (job shadowing) lub dłuższych wyjazdach w celach szkoleniowych lub trenerskich. Mobilności kadry powinny być ukierunkowane na podniesienie kompetencji, kwalifikacji oraz nabycie nowych doświadczeń, co przełoży się na rozwój zawodowy trenerów i innego personelu – w tym wolontariuszy, w obszarze sportu powszechnego. Kadra sportowa spoza obszaru sportu powszechnego, np. realizująca zadania w zakresie kariery dwutorowej, może również uczestniczyć w mobilnościach – pod warunkiem wykazania korzyści z udziału w programie dla sportu powszechnego.

Program mobilności uwzględnia działania na rzecz włączania i różnorodności, zrównoważenia środowiskowego, edukacji cyfrowej i aktywnego uczestnictwa, które stanowią priorytety programu Erasmus+ (aspekty horyzontalne programu).

Projekty mobilności w dziedzinie sportu mają na celu w szczególności:

  • skupienie się na sporcie powszechnym ze względu na znaczącą rolę, jaką odgrywa w promowaniu aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, stosunków międzyludzkich oraz  włączenia społecznego i równości;
  • rozwój europejskiego wymiaru sportu i współpracy międzynarodowej w zakresie mobilności edukacyjnej w dziedzinie sportu;
  • budowanie potencjału organizacji oddolnych;
  • podnoszenie poziomu wiedzy i know-how personelu sportowego;
  • promowanie wspólnych europejskich wartości poprzez sport, dobrego zarządzania i uczciwości w sporcie, zrównoważonego rozwoju, a także kształcenia, szkolenia i umiejętności w sporcie i poprzez sport;
  • propagowanie aktywnego i przyjaznego dla środowiska stylu życia oraz aktywnego obywatelstwa;
  • ustanowienie europejskich sieci trenerów i personelu sportowego.

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się w Przewodniku po programie (Mobilności kadry sportowej: od str. 215).